Een klacht?

Klachtenprocedure SGR

Een klacht?

Ben je niet tevreden over de werking van een van onze scholen ? Of heb je bedenkingen bij een concrete handeling of beslissing van een personeelslid van een school? Dan kan je overwegen om een klacht in te dienen.

Heb je vragen bij de dienstverlening of de werking van de administratieve diensten van de scholengroep? Dan kan je dit aankaarten en hierover eventueel een klacht indienen.

Waar kan je met een klacht terecht?

1. In verband met een school of instelling

De eerste stap bestaat erin om de klacht rechtstreeks aan de directeur van de betrokken school of instelling te bezorgen en samen te zoeken naar een oplossing.
Lukt dit niet en kom je na overleg met de directeur niet tot een akkoord – of handelt de klacht over het optreden van de directeur zelf – dan kan je vervolgens formeel een klacht indienen bij de algemeen directeur van de scholengroep.
Ben je niet tevreden over het resultaat van de klachtenbehandeling of de geboden oplossing door de algemeen directeur, dan kan je tot slot eventueel een klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst,  Leuvenseweg 86 , 1000 Brussel, telefoonnummer 0800 240 50 of via volgende website : www.vlaamseombudsdienst.be

2. In verband met de administratieve diensten

Heb je vragen bij de dienstverlening of de werking van de administratieve diensten, dan kan je een klacht indienen bij de algemeen directeur.

Ben je niet tevreden over het resultaat van de klachtenbehandeling of de geboden oplossing, dan kan je vervolgens eventueel een klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst,  Leuvenseweg 86 , 1000 Brussel, telefoonnummer 0800 240 50 of via volgende website : www.vlaamseombudsdienst.be

De algemeen directeur is enkel bevoegd voor klachten in verband met de administratieve diensten van de scholengroep. Voor klachten in verband met een school, instelling of scholengroep kan je terecht bij de betrokken directeur of algemeen directeur. Heb je vragen over de toepassing van de diverse procedures, dan kan je dit aankaarten via .

 

Hoe dien je een klacht in ?

1. In verband met een school of instelling

In het schoolreglement wordt de te volgen klachtenprocedure beschreven. Ook via de website van de betrokken school of scholengroep kan je de contactgegevens terugvinden van de directeur of de algemeen directeur in kwestie. Je kunt telefonisch een klacht indienen of via brief, mail- of faxbericht. Je kunt eventueel ook een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek.

Volgende gegevens mogen zeker niet ontbreken bij de klachtmelding :

 • jouw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer of mailadres)
 • een feitenrelaas – wat is er precies gebeurd en wanneer
 • de naam van de school waar de feiten zich voordeden als je een klacht indient bij de algemeen directeur van de scholengroep

2. In verband met de administratieve diensten

Klachten over de werking of de dienstverlening van de administratieve diensten kan je rechtstreeks versturen naar de algemeen directeur. Vermeld duidelijk jouw contactgegevens en geef kort het feitenrelaas weer of de concrete reden waarom je een klacht indient.

Hoe verloopt de behandeling van een klacht ?

Binnen een termijn van 10 kalenderdagen ontvang je in principe een ontvangstmelding.
Indien de klacht niet wordt behandeld, omdat deze niet ontvankelijk is conform de bepalingen van het Vlaams klachtendecreet, zal je daarvan op de hoogte worden gebracht.
Als de klacht wel ontvankelijk is, volgt er een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht. Je wordt op de hoogte gebracht van het resultaat van dit onderzoek.

De klacht wordt afgehandeld binnen een termijn van 45 kalenderdagen vanaf het ogenblik waarop de klacht de betrokken directeur of algemeen directeur heeft bereikt.
Als je een klacht indient tegen een bepaalde beslissing, betekent dit evenwel niet dat deze beslissing automatisch wordt uitgesteld of ingetrokken.

Welke klachten worden niet behandeld ?

Volgens de bepalingen van het Vlaams klachtendecreet dienen volgende klachten niet behandeld te worden:

 • een klacht die betrekking heeft op feiten waarover reeds eerder een klacht is ingediend en die al behandeld werd;
 • een klacht die betrekking heeft op feiten die langer dan één jaar voor de indiening van de klacht hebben plaatsgevonden;
 • een klacht over een feit dat het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke procedure of waarvoor een jurisdictioneel beroep is ingediend (o.a. Raad van State);
 • een beroepschrift tegen het niet toekennen van een getuigschrift basisonderwijs (inhoudelijke aspecten);
 • een beroepschrift tegen een uitgereikt B- of C-attest (inhoudelijke aspecten);
 • een beroepschrift tegen een definitieve uitsluiting (inhoudelijke aspecten);
 • een kennelijk ongegronde klacht;
 • een klacht waarvoor je als klager geen belang kunt aantonen;
 • een anonieme klacht;
 • een klacht over het algemeen beleid en regelgeving van de Vlaamse overheid.

 

Dien je toch dergelijke klacht in, dan is de kans zeer groot dat die zal worden afgewezen en als niet ontvankelijk zal worden verklaard.

Specifieke procedures

Voor een aantal specifieke klachten kan je terecht bij een welbepaald orgaan of een daartoe bevoegde organisatie of commissie. Je dient er een afzonderlijke klachtenprocedure te volgen.

Voor beroepschriften tegen een attestering, het niet toekennen van een getuigschrift of een definitieve uitsluiting is een georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheid voorzien. Deze procedures kan je terugvinden in het schoolreglement en dien je nauwgezet op te volgen en te doorlopen (focus op inhoudelijke aspecten). Klachten over het verloop van dergelijke procedures kunnen wel worden ingediend bij de directeur of algemeen directeur van de school of scholengroep (vb te lange behandeltermijnen, geen antwoord op briefwisseling, onvoldoende informatieverstrekking).

Klachten die betrekking hebben op de principes van zorgvuldig bestuur kunnen worden ingediend bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur. Zorgvuldig bestuur betekent dat scholen zich in de dagelijkse werking aan een aantal principes moeten houden (oa kosteloosheid, eerlijke concurrentie, verbod op politieke activiteiten, handelsactiviteiten, reclame en sponsoring). Meer informatie kan je vinden via de website www.agodi.be/commissie-zorgvuldig-bestuur.

Bij een niet gerealiseerde of ontbonden inschrijving van een kind kan je klacht indienen bij de Commissie inzake leerlingenrechten. Meer informatie hierover kun je vinden via de website www.agodi.be/commissie-inzake-leerlingenrechten.

Heb je een klacht in verband met toegang tot het buitengewoon onderwijs, dan kan je terecht bij de Vlaamse Bemiddelingscommissie. Informatie kun je vinden via volgende website www.agodi.be/vlaamse-bemiddelingscommissie.

Voor klachten in verband met discriminatie kan je terecht bij Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum. Meer informatie vind je terug via www.unia.be.